Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Webbsida: Bilder från Klinteviken, Varvsholm och Klintehamns hamn, tagna under ett hundratal år

Översikt (Google Earth, tagen 2015-07-07)


Notera vikens igenslammade del i bildens övre vänstra hörn, den oregelbundna strandlinjen (orsakad av flerårig tillväxt v bladvass. Linjen i bildens högra del visar ungefärlig sträckning av utloppsledningen från avloppsreningsverket, som betjänar södra Gotland. Hamnområdet har utökats ytterligare, jämfört med denna bild, i samband med den senaste muddringen av farleden och hamnbassängen.

Varvsholm, fotograferat från Gåsholmen
Den första bilden - ett vykort - är taget efter att pensionatsrörelsen och kallbadhuset kommit igång men innan gångbron byggts. Den andra bilden är tagen då behovet av transporter till Varvsholm ökat så mycket att man anlgt en träbro. Notera att det inte växer bladvass. Den tredje bilden är ett vykort, troligen taget under 1940-talet, av Martin Lindström. Notera på den trdje bilden att ensfyrar för markering av kajens sida är uppförda. De vita triangulära ytorna på Varvsholmområdet utgör ensmärken som visar inseglingsrännan.

Klintehamns hamn


På hamnens södra sidan fanns ett litet kajområde, även utrustat med hopptorn och enkel sviktbräda. Notera lotsboden och de aktiva järnvägstransporterna. Ortokromatisk film, bilden tagen 1924-08-17 vid simpromovering.


Flygfoto över hamnområdet och vikarna norr och söder därom. Viss vasstillväxt förekommer omkring Robbjensåns utflöde. GLC, Gotländska Lantmännenss Centralförening, har anlagt ett magasin på kajen. Båtar ligger utankrade och det finns förtöjningskistor (duc'd'alber) runt kajområdet. Det finns inga fiske- och småbåtsbryggor innanför handelskajen. Ensfyrar saknas.

Varvsholmsbron


Vinterisarna har förmåga att bryta ner träkonstruktioner, vilket motiverar att man byter ut bron mot en betong- och järnkonstruktion, speciellt då den nedlagda järnvägen möjliggör nya konstruktioner till måttlig kostnad. Det är fortfarande inte bladvass i strandkanten, utan ag.

Klinteviken börjar växa igen


Bild tagen från den nyuppförda silobyggnaden på hamnområdet. Vassen expanderar i vikens nordliga och östliga sida, vilket visar på att näringsflödet i Varbosån (Sandaån) har vuxit till efterhand jordbruket göder åkerjorden alltmer.

Småbåtshamn anläggs


1974 beslutade Gotlands kommun att inga privata båtar skall finnas i handelshamnens närhet (handelshamnen och färjepiren). Direkt efteråt instiftades KBK Klinte Båtklubb. Under 1975 förhandlade man med Gotlands kommun om hamn för mindre båtar och 1976 inleddes arbetet att muddra och anlägga en stor gäst-, fiske- och småbåtshamn på färjepirens nordsida.

Väg 140 flyttas ur samhället och västerut


Vägen skär av Klintehamn från kontakt med hamnområdet, båttrafiken till Karlsöarna och kontakten med Varnvsholmsområdet. Tidigare övergångsställe, som varit olycksdrabbat, har tagits bort. Återkommande inträffar incidenter och olyckor, speciellt under turistsäsong. Enligt Region Gotlands planering Klintehamn 2030 vill man bygga en för gångtrafikanter och cyklister säkrare korsning.

Bilder över Klinteviken och hamnområdet över tid

Motsvarande bilder som en pdf-fil. OBS: Vissa felaktigheter i texten! 1 MB. Bilder

Copyright ©2020 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn