Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Historia

KBK grundades i september 1974 för att värna småbåtsägarnas intressen i Klintehamnsområdet.

Klinte hamn

Hamnen i gotlandssocknen Klinte, Klintehamn, har varit en aktiv hamn för styckegods, bulkgods och passagerartrafik sedan åtminstone mitten av 1700-talet. Då fisket i Östersjön motoriserades på 1920-talet byggdes bryggor och anläggningar för båtarna och handhavandet av den landade fisken. Efterhand som privatpersoner skaffade sig mindre båtar för enskilt fiske och fritidsutflykter, växte de enkla bryggorna till i antal.

Sommaren 1959 inleddes färjetrafik (bilar och passagerare) till och från Oskarshamn och Böda. Efter en tid beslutades att bygga en modern färjehamn för ropax-färjor. En ny lång pir byggdes norr om den befintliga hamnen. På pirens sydsida byggdes ett färjeläge och på dess norra sida en liten kaj för turbåten till Stora Karlsö. 1965 inleddes färjetrafiken från den nybyggda kajen, som hade utrustats med höj- och sänkbar ombordkörningsramp. ”Hamnstationen” inrymde kontor för färjeverksamheten samt en liten turistbyrå. En kafébyggnad, som funnits på lanthamnens, den södra kajens, södra sida flyttades till färjekajen. Färjetrafik med Rederi AB Nordö pågick några få år. 1997 drev rederiet Littorina Line färjetrafik i tre månader.

År 1971 skedde en kommunreform, varvid Klintehamns storkommun upphörde och blev en del av den nybildade Gotlands kommun.

1974 hade Gotlands kommun beslutat att färjepiren skulle breddas och att de olika småbåtsinriktade kaj- och brygglösningar som förekom på olika ställen i hamnområdet - innerst i hamnbassängen, på handelshamnens sydsida och enkla privata bryggor på färjepirens norrsida, sammantaget ungefär ett 80-tal båtplatser - skulle tas bort. Endast ett halvdussin båtplatser, belägna vid Kalkugnskajen vid en grusväg några hundra meter söder om handelshamnen, skulle finnas kvar och vara tillgängliga för de boende. Djupgåendet på den platsen är cirka 0,5 meter.

Kommunen kallade till ett samrådsmöte måndagen den 16 september 1974 för att presentera planerna och få acceptans för dem.

KBK skapas och agerar

KBK grundades söndagen den 15 september 1974, dagen före det planerade samrådsmötet, av Harry Stenberg, Harry Söderström, Peder Ahlström och flera andra som ville värna Klintehamnsbornas fortsatta möjligheter till kontakt med havet och tillgång till båtplatser. Vid samrådsmötet deltog den nybildade klubben som aktör mot kommunens planer. På några enstaka dagar hade ett 60-tal personer blivit medlemmar i den nybildade båtklubben.

Efter omfattande förhandlingar mellan kommunen och KBK (främst drivna av Harry Stenberg) beslutade kommunen att bygga ett omfattande hamnområde för mindre båtar på färjepirens norrsida. Hamnområdet förbereddes för och utrustades med omfattande kajer. Vattenområdet muddrades till djup och bredd för att ge tillräckligt utrymme för lotsbåt, fiskefartyg, ett tiotal (som vid behov kan utökas till nära det dubbla) gästbåtar och ett 50-tal båtar med hemmahamn i Klintehamn – utöver de fåtaliga som ligger vid Kalkugnskajen. Muddringen och hamnbygget genomfördes huvudsakligen under 1976.

Under åren som gått har Region Gotland genomfört mindre muddringar och visst underhåll och modernisering av hamnområdet. Efter att planen Klintehamn 2030 antagits har viss uppmärksamhet lagts på fortsatt underhåll och försköning.

KBK drev därefter omfattande segelskolor med Optimistjollar och enstaka större jollar. Efterhand som fler och fler medlemmar skaffade sig segelbåtar anordnades seglingar som Karlsö runt, regattor och andra evenemang.

År 1982 inleddes en flerårig tradition: i samverkan med en båtklubb i Böda på Öland inleddes Postrodden mellan Klintehamn och Böda. Överfarten mellan dessa två orter är den kortaste resan mellan Gotland och fastlandet.
Posten till Gotland har distribuerats längs den rutten under århundraden. Sommartid gjordes det med statliga större fartyg, men staten villeinte riskera sina fartyg på vintern, varför man uppdrog åt bondebefolkningen att med egna båtar – allmogebåtar av tvåmännings- eller tremänningstyp – ombesörja trafiken. Givetvis kom det sedermera en situation då större och stadigare fartyg hos Gotlandsbolaget och flygtrafik konkurerade ut den äldre befordringsgången.
Den nya traditionen som inleddes 1982 innebar att Postverket körde post till hamnen i Klintehamn med häst och vagn och högtidligt överlämnade posten i en försluten träkagge till en besättning i en allmogebåt. Besättningen hade uppdraget att segla över försändelsen till den motsatta stranden och därefter återvända. Efter en tid valdes att varannan gång gick en gotländsk båt över till Öland, varannan gång en öländsk båt till Gotland. Traditionen bestod i tiotalet år.

KBK har intresserat sig för strandmiljön i Klintehamnsområdet. Med betoning på tiden från 1990-talet till 2010-talet har klubben varit starkt engagerad i att röja Klinteån (Robbjensån). Ån rinner upp vid södra delen av Klinteberget, passerar Mölnor och Värsände på sin väg via Klintehamns samhälle för att slutligen mynna i Klinteviken. Städning av skräp, röjande av tät växtlighet och utläggande av grusbottnar för lekande öring har skapat en å med riklig reproduktion av öring. Även har KBK återkommande genomfört vassröjningar längs Klintevikens östra strand. Nu genomför KBK ett projekt att även kanalisera Sandaån (Varbosån) som rinner ut i Klintevikens norra del, för att förbättra vattenflödet och skapa större djup för smolt och annan småfisk, för att på detta sätt stödja reproduktionen av hotade arter. Ett flertal administrativa steg har genomförts och grävningen kunde sedan genomföras under hösten 2023. Nästa steg i det arbetet är att snygga till strandbrinken och beså dem med gräs. Detta deljobb förväntas kunna inledas tidigt under våren 2024. I Region Gotlands plan Klintehamn 2030 illustreras även en trevlig strandpromenad mellan strandkanten och vägen.

Natten mot den 17 maj 2014 brändes KBK:s byggnad ner. Via medlemsmöten och kraftfulla beslut kunde ersättande byggnader snabbt färdigställas och den 13 december samma år, Luciadagen, invigdes de nya byggnaderna: en huvudbyggnad som främst inrymmer en restaurang och en servicebyggnad med funktioner för möten, tvätt och bad, främst inriktad på gästbåtar och gästande husbilar. I servicebyggnaden finns även en mycket populär bastu med havsutsikt inrymd. Därtill finns en mindre byggnad för verkstads- och underhållsändamål.

De senaste åren har uppslutningen vid somrarnas jolleseglingskurser varit god. Lokalt boende inklusive nyinflyttade samt gäster från andra orter och från aktuella gästbåtar har deltagit i glädje. En underliggande fråga har alltid varit "tillgängliga instruktörer".


 

Copyright ©2024 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn