Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Kanalisering av Varbosån i Klinteviken
 

Fiskevård: Klinteviken

"Nytt: möte med myndigheter 13 oktober.

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Sedimentprov har tagits och det finns inget att anmärka. Sedimenten är sådana att de är tjänliga för odling av grönsaker till mänsklig konsumtion.
Samtycke från berörda fastighetsägare har inhämtats. Region Gotland och Länsstyrelsens berörda avdelningar har inte avvisat projektet. Omfattningen tycks vara så stor att vi måste genomföra ett samråd kring ärendet för att därefter fullfölja ansökan till berörda miljömyndigheter.

Samrådet är bestämt till den 23 september, klockan 16:00 och Klinte Båtklubb bedömer att 1 timme är tillfyllest. Samrådet genomförs på Hamncafeet i Klintehamn. Utöver sakägare och myndigheter är allmänheten välkommen.

Dokumenten skickas ut till sakägare (främst berörda fastighetsägare) och myndigheter, samt hålls tillgängliga vid Biblioteket i Klintehamn och på Hamncaféet i god tid. Samtliga dokument är tillgängliga vi följande länkar.

Dokument

Kallelse till samrådsmöte

Bilaga 1: Projektbeskrivning

Bilaga 2A: Karta över föreslagen kanalisering i Klinteviken med två alternativa sträckningar i sydligaste delen

Bilaga 2B: Förteckning över berörda fastigheter

Bilaga 2C: Informationsbrev utsänt till fastighetsägare 2018-09

Bilaga 3A: Karta över platser för sedimentprov 2017-09

Bilaga 3B: Rapport över provtagning av sedimentprov 2017-09

Bilaga 3C: Sammanfattning av rapport över provtagning av sedimentprov 2017-09

Bilder över Klinteviken och hamnområdet över tid

En bildserie över Varvsholm, Klinteviken och Klintehamns hamnområde. Bilderna är tagna från tidigt 1900-tal och framåt. Målet med bilderna är att möjliggöra en bedöning av omfattningen av bladvass under tidsperioden.
pdf-fil, 1 MB. Bilder som en pdf-fil eller bilderna på en egen webbsida

Copyright ©2020 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn